OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – POLSKA

LUXIONA POLAND S.A. udziela Nabywcy gwarancji na produkowane przez siebie oprawy oświetleniowe, na okres:

Oprawy LED – 5 lat + 1 rok* z wyjątkiem opraw:

– typu Compact 5 lat,

– zewnętrzne – 3 lata + 1 rok*, wyjątek stanowią oprawy Streetpark – 5 lat,

– oprawy UV-C – 3 lata,

– oprawy LED z modułem awaryjnym 5 lat + 1 rok* – na sam moduł awaryjny 24 miesiące,

– oprawy typu Compact z modułem awaryjnym 5 lat – na sam moduł awaryjny 24 miesiące,

– oprawy świetlówkowe – 2 lata.

*Wydłużenie gwarancji o 1 rok nastąpi automatycznie po zarejestrowaniu inwestycji. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 6 m-c od daty sprzedaży opraw na stronie: www.luxiona.pl/formularz-gwarancyjny/

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji dla opraw typu Standard do 10 lat – dopłata 7% za każdy rok.

LUXIONA POLAND S.A. udziela gwarancji polegającej na naprawie w siedzibie producenta lub dostarczeniu towaru wolnego od wad przy czym koszt demontażu i ponownego montażu ponosi Nabywca. Koszt transportu w obie strony przez cały okres gwarancji (5 lat) pokrywa producent. Wyjątek stanowią oprawy COMPACT gdzie koszt transportu Sprzedający pokrywa tylko przez pierwsze dwa lata gwarancji.

Nabywca posiada uprawnienie do rozszerzenia gwarancji o pakiet PREMIUM (nie dotyczy opraw COMPACT). W tym przypadku pełny serwis opraw (naprawa, demontaż i ponowny montaż) będzie dokonywany na koszt producenta przez cały okres gwarancji (5 lat), pod warunkiem, że oprawy będą zamontowane na wysokości do 6m.

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.

1. Gwarancja, której warunki przedstawiono w niniejszym dokumencie, ma zastosowanie do opraw oświetleniowych produkowanych przez spółkę LUXIONA POLAND S.A. i dotyczy wyłącznie obszaru Polski. Rozszerzenie gwarancji dotyczy wyłącznie obszaru Polski. Gwarancja ta zostaje udzielona wyłącznie stronie nabywającej Produkty bezpośrednio od LUXIONA POLAND S.A.

2. Gwarancją objęte są wady produkcyjne opraw oświetleniowych uniemożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności:

a) właściwy sposób przechowywania,

b) prawidłowy montaż urządzeń, wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia, c) prawidłowa i zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.

4. Oprawy oświetleniowe objęte gwarancją powinny być przechowywane i eksploatowane w warunkach i w sposób określony w instrukcji obsługi dołączonej do opraw mając na względzie, to, że:

a) Jeżeli w instrukcji nie określono inaczej oprawy oświetleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone są do pracy w standardowych warunkach, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie -10° C + 25°C, ciśnienie 960 – 1060 hPa, wilgotność <85%.

b) Opraw nie należy stosować w przypadku, gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku oprawy powodując nieprawidłowe jej działanie. Oprawy są zbadane i zgodne z normą europejską EN-60598-1.

c) Do czynników zagrażających konstrukcji oprawy można zaliczyć min.: wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, zapylenie, obecność substancji chemicznie nieobojętnych (chlor, sól, kwasy, zasady), wibracje, wstrząsy, narażenie na udar, promienie UV, pole elektromagnetyczne, związki ropopochodne.

d) Oprawy należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.

e) Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcją montażową, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

f) Nabywca przed zakupem opraw obowiązany jest skonsultować z LUXIONA POLAND S.A. szczególne warunki, w których będą stosowane oprawy, które nie są określone w materiałach technicznych/produktowych LUXIONA POLAND S.A.

5. Uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w szczególności, gdy dokonano, ingerencji w oprawę jej przeróbki oraz samowolnej naprawy lub gdy zastosowano ją lub użytkowano niezgodnie przeznaczeniem.

Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych, nieprawidłowej eksploatacji oraz naturalnego zużycia. W szczególności gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych takich jak: źródła światła, kondensatory, zapłonniki, akumulatory.

Warunki pozostałe – o ile w kartach katalogowych (danych technicznych) oprawy nie określono inaczej:

– Łączny czas świecenia opraw w ciągu roku nie może przekroczyć 4300 godzin.

– Spadek strumienia świetlnego w trakcie życia produktu to 1%/1000 h. Zmiana barwy modułów LED nie jest objęta gwarancją.

– Parametry nowych modułów LED objęte są tolerancją +/-7% dla wartości strumienia świetlnego, temperatury barwowej oraz wydajności produktu.

6. Nabywca zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a po uzgodnieniu ze Sprzedającym warunków przesyłki dostarczyć reklamowany towar do siedziby Sprzedającego. Zgłoszenie powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez LUXIONA POLAND S.A. zamieszczonym na stronie internetowej (formularz reklamacyjny do pobrania) – protokół reklamacyjny, można wypełnić odręcznie lub w formie elektronicznej – w tym przypadku konieczny jest dostęp do programu Adobe Reader minimum w wersji XI. Formularz powinien zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego towaru.

Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji.

Formularz należy wysłać pod adres:  kontrola@luxiona.com

7. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby LUXIONA POLAND S.A. wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. O wydłużonym terminie załatwiania reklamacji LUXIONA POLAND S.A. informuje niezwłocznie Nabywcę. Przy rozpatrywaniu reklamacji jej zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych na dzień sprzedaży.

8. W ramach gwarancji LUXIONA POLAND S.A. może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez LUXIONA POLAND S.A., jako wadliwe. LUXIONA POLAND S.A. może również zwrócić Nabywcy zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od LUXIONA POLAND S.A. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

9. W przypadku zasadnej reklamacji LUXIONA POLAND S.A. zwróci koszty rynkowe dostarczenia towaru do jego siedziby z siedziby Nabywcy oraz pokryje koszt zwrotnego dostarczenia towaru do siedziby Nabywcy. LUXIONA POLAND S.A. nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów w szczególności związanych z usunięciem albo ponowną instalacją oprawy oraz kosztów robocizny. Wyjątek stanowią oprawy objęte pakietem PREMIUM.

10. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca. W szczególności Nabywca zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji reklamacji koszty transportu, koszty dojazdów i czasu pracy serwisantów wg indywidualnych stawek LUXIONA POLAND S.A., koszty materiałowe, wynajęcia niezbędnego sprzętu, a także koszt delegacji według obowiązujących stawek, jeśli ma zastosowanie, zaś w przypadku konieczności noclegu pracowników serwisu – koszty noclegu. Nabywca zobowiązuje się uregulować ww. należności w oparciu o stosowną fakturę VAT. Protokół serwisowy w przypadku dojazdu serwisanta obejmuje również ilość przejechanych kilometrów, czas dojazdu i czas pracy.

11. Jeśli roszczenie gwarancyjne okaże się bezzasadne LUXIONA POLAND S.A. może obciążyć Klienta kosztami odesłania Produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów i powiązanymi kosztami manipulacyjnymi ewentualnie innymi kosztami dodatkowymi które poniosła LUXIONA POLAND związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.

12. Postępowanie reklamacyjne kończy sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

13. LUXIONA POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego gwarancją w miejscu, w którym oprawy są eksploatowane, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostępu przez Nabywcę przedstawicielom LUXIONA POLAND S.A. do reklamowanego urządzenia na żądanie traktuje się, jako odstąpienie od reklamacji.

14. Nabywca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki przeprowadzania czynności związanych z rozpatrywaniem reklamacji w miejscu eksploatacji opraw. W przypadku, gdy przeprowadzenie czynności nie będzie możliwe ze względu na warunki pracy lub wiązać się będzie z zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, LUXIONA POLAND S.A. powstrzyma się od rozpatrzenia reklamacji do czasu zapewnienia odpowiednich warunków pracy. W takiej sytuacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas, w którym nie było możliwe przeprowadzenie czynności gwarancyjnych. Niezapewnienie dostępu do opraw na wskazanych warunkach przez dłużej niż 7 dni traktuje się jako odstąpienie od reklamacji.

15.  Nabywca może zlecić LUXIONA POLAND S.A. dokonywanie napraw odpłatnych w tym napraw pogwarancyjnych. W takim wypadku koszty naprawy serwisowej będą ustalane każdorazowo indywidualnie, wg stawek LUXIONA POLAND S.A., a obejmować mogą w miarę zapotrzebowania: koszty przejazdów, wynajęcia niezbędnego sprzętu, roboczogodzin serwisanta, zakwaterowania, materiałów zużytych w trakcie prac serwisowych, dodatkowych ekspertyz.

16. Na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia serwisantowi właściwego dostępu do towarów objętych zgłoszeniem dokonania odpłatnej naprawy, w tym dostępu do opraw zamontowanych na dużych wysokościach z poziomu roboczego, pod rygorem odmowy wykonania naprawy. W przypadku braku właściwego dostępu lub utrudnień z nim związanych, Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez LUXIONA POLAND S.A. w celu wykonania naprawy.

17. Niniejsza Ograniczona Gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia przez LUXIONA POLAND S.A. oraz jedyną i wyłączną podstawę odpowiedzialności LUXIONA POLAND S.A z tytułu wad Produktu. Niniejsza Ograniczona Gwarancja zastępuje wszelkie gwarancje i zobowiązania LUXIONA POLAND S.A z tytułu wad (poza bezwzględnie obowiązującymi), zarówno ustawowe jak i umowne jeśli zezwala na to prawo.

18. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

19. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, LUXIONA POLAND S.A. wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia, za utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania z towaru, utratę funkcjonalności towaru, utratę kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę lub szkodę.

20.  W przypadku wszelkich roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

21. Do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWG, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby LUXIONA POLAND S.A.

22. Powyższe warunki obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Pobierz: Formularz Reklamacyjny.